بورس آموزان محترم زال آکادمی ,

تقویم آموزشی موسسه در عکس زیر برای شما شرح داده شده است لطفا توجه کنید که کلاس ها بر اساس تاریخ های ذکر شده در حال برگزاری می باشد